KATEGORİLER
Drone Sepeti

SÖZLEŞMELER

 • Üyelik Sözleşmesi
  1. TARAFLAR

  İşbu Alıcı Üyelik Sözleşmesi ("Alıcı Sözleşmesi"), Yeşiltepe Mah. İsmet İnönü 2 Cad. No:2/57-2 26210 Yunusemre Kampüsü Teknoloji Bahçesi Tepebaşı / ESKİŞEHİR /TÜRKİYE adresinde mukim Tronik Havacılık Savunma Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık Yazılım Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ . ("Drone Sepeti / www.dronesepeti.com.tr") ile Websitesi'nde üye olan Alıcı arasında, Drone Sepeti tarafından Websitesi'nde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden "Alıcı" tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
  Alıcı, Alıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

  1. TANIMLAR

  Hizmet/Hizmetler: "Alıcı" üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "Drone Sepeti" tarafından ortaya konulan uygulamalar.

  Kullanıcı / Kullanıcılar: "Websitesi"ne erişen gerçek ve tüzel kişiler.

  Websitesi: www.dronesepeti.com.tr alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen "Drone Sepeti"in işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen "Hizmetler"ini sunduğu web Websitesi.

  Üye/Üyeler: "Websitesi"ne üye olan ve "Websitesi"nde yer alan içerik, uygulama ve "Hizmetler"den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

  Alıcı: "Websitesi" üzerinde "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi "Üye".

  Satıcı: "Websitesi" üzerinde mal ve/veya hizmet satışa arz eden tüzel kişi "Drone Sepeti".

  Üye Sayfası: "Alıcı"nın "Websitesi"nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler"den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece "Alıcı" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Alıcı" üyeye özel sayfa.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

  İşbu sözleşmenin konusu, "Websitesi"de "Drone Sepeti" tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden "Alıcı" tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise,"Websitesi"de yer alan tüm "Hizmet", uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup "Websitesi"de "Drone Sepeti" tarafından sağlanan "Hizmetler"e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, tüm "Üye"lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin "Alıcı" tarafından kabulü ile "Alıcı" "Websitesi"de yer alan ve yer alacak olan "Drone Sepeti" tarafından yapılan "Hizmetler"e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, "Üye"lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

  4.1. "Alıcı"lık statüsünün kazanılması için, "Alıcı" üye olmak isteyen "Kullanıcı"nın "Websitesi"de bulunan üyelik formunu Drone Sepeti Üyelik , Satış ve Kullanım Sözleşmesi'ni onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun " Drone Sepeti" tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen "Kullanıcı"nın gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Alıcı'ya bildirilmesi ile "Alıcı"lık statüsü başlamakta ve böylece "Alıcı" işbu sözleşme ve "Websitesi"nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat "Kullanıcı" sorumludur. "Alıcı"lık hak ve yükümlülükleri sadece "Alıcı"lık başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup "Alıcı" kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. "Alıcı"lık hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin " Drone Sepeti"den talepte bulunması halinde " Drone Sepeti ", ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir "Hizmet" için en son " Drone Sepeti "ne ödeme yapan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının "Alıcı" hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda " Drone Sepeti"nin üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

  4.2. "Alıcı" "Websitesi" üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde "Websitesi"ndekiler de dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak " Drone Sepeti"nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

  4.4. "Alıcı", "Websitesi"ne kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin "Websitesi" üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak ve yetkilerin kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

  4.5. "Alıcı", "Üye" ve "Kullanıcı" statülerinde iken "Websitesi" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, "Websitesi"nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlâk kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, "Websitesi" üzerinden kendisi tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerde reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve usule ilişkin işlemleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. "Alıcı"nın "Websitesi" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

  4.6. " Drone Sepeti", yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde "Alıcı"nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara iletilebilecektir.

  4.7. "Alıcı"nın "Alıcı Üye Profili Sayfası"na erişmek ve "Websitesi" üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, "Alıcı" tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen "Alıcı"nın sorumluluğundadır. "Alıcı", kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.8. " Drone Sepeti", "Websitesi"nin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda "Websitesi"nin her türlü kullanımına ve "Websitesi" üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve "Websitesi" üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.

  • "Websitesi"nin "Alıcı" veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber oluşturmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
  • "Websitesi"nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
  • Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Websitesi'nin işbu kullanım koşulları ya da üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması,
  • Websitesinin her türlü yasadışı ya da hile amacı ile kullanılması,
  • Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya "Websitesi"ne ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;
  • Herhangi bir işlemin fiyatını manipüle etmek ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;
  • Yorum ve puanlama sistemlerinin Websitesi dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (Websitesi'ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi);
  • Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;
  • Virüs veya Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
  • "Kullanıcı"lar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;
  • "Websitesi" tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükle...
  • " Drone Sepeti"nin önceden yazılı iznini alınmaksızın, "Websitesi" üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde "Websitesi"nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması;

  İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında "Websitesi"nin ve "Websitesi" üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; " Drone Sepeti"nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

  4.9. " Drone Sepeti ", "Alıcı" tarafından "Websitesi"ne beyan edilen "Üye/Kişisel" bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve "Websitesi"nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kendisi ya da iş ortakları adına kullanabilir ve saklayabilir ve paylaşılabilir. "Alıcı", bilgilerinin " Drone Sepeti" tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. " Drone Sepeti" söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Alıcı kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır. Bununla beraber Alıcı, paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm Tronik Havacılık Savunma Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık Yazılım Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. ve veya hakim ortaklarının iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir. (Tronik Havacılık iştirakleri hakkında detaylı bilgi için; www.tronik.com.tr).

  4.10. "Alıcı"; kendisi tarafından "Websitesi"ne sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vs. gibi "Websitesi"nde veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  Alıcı, "Websitesi" üzerinden sunulan hizmetleri "Drone Sepeti" bilgilerini ve "Drone Sepeti"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı "Drone Sepeti"den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
  " Drone Sepeti "nin, " Drone Sepeti " Hizmet'leri, " Drone Sepeti " bilgileri, " Drone Sepeti " telif haklarına tabi çalışmalar, " Drone Sepeti " ticari markaları, " Drone Sepeti " ticari görünümü veya “Websitesi” vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

   

  1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

  " Drone Sepeti ", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Websitesi"nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Alıcı" üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  1. MÜCBİR SEBEPLER

  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " Drone Sepeti " işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Alıcı tarafından " Drone Sepeti "den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla " Drone Sepeti "nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ESKİŞEHİR MERKEZ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. DRONE SEPETİ KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

  "Alıcı", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda " Drone Sepeti "nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, "Drone Sepeti "ni yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. BÜTÜNLÜK

  İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

  1. BİLDİRİM

  Alıcı'lar, ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail veya SMS vasıtasıyla veya "WebSitesi"nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Websitesi'ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır.

   

  Alıcı, Üyelik tarihi itibariyle, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, sözleşme hükümleriyle üyeliği süresince bağlı kalacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 • Satış Sözleşmesi

  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

   

  MADDE 1- TARAFLAR

   

  1.1- SATICI:

  Ünvanı : Tronik Havacılık Savunma Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık Yazılım Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ .
  Eticaret site adresi: www.dronesepeti.com.tr

  Telefon : 0 222 335 05 80 /1671 

   

  1.2- ALICI:

   

  Müşteri olarak http://www.dronesepeti.com.tr alışveriş sitesine üye olan kişi.

  Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. 

   

  MADDE 2- KONU

   

  İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nin SATICI'ya ait www.dronesepeti.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/lerin satın alınması/satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarihinde 27866 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

   

  MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

   

  Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır
   

   

  MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

   

  4.1- ALICI, SATICI internet sitesinde sözleşme konusu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyati ve ödeme şekli ile teslimata iliskin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi oldugunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdigini beyan eder.
  4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
  4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan baska bir kisi/kurulusa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
  4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
  4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün(ler) bedelinin ALICI'nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir sekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılmasi nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
  4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
  4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılmasi için ÜRETİCİ FİRMA'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.
  4.9- Tipografi hatalar ve yanlış fiyat girilmesinden firmamız sorumlu tutulamaz.

   

  MADDE 5- CAYMA HAKKI

   

  ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kisi/kurulusa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkina sahiptir. Cayma hakkinin kullanılmasi için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulmasi ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılmasi halinde, 3. kisiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildigine iliskin kargo teslim tutanagi örnegi ile fatura aslinin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulasmasini takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura asli gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafindan karsilanir.

   

  MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK üRüNLER

   

  Niteligi itibariyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Asagidaki ürünlerde cayma hakkinin kullanılmasi, ürünün ambalajinin açilmamis, bozulmamis ve ürünün kullanılmamis olması sartina bağlıdır. -Her türlü yazılım ve programlar -DVD, VCD, CD ve kasetler -Bilgisayar ve kirtasiye sarf malzemeleri (toner, kartus, serit v.b) -Hür türlü kozmetik ve sağlık ürünleri

   

  MADDE 7- YETKILI MAHKEME

   

  İşbu sözleşmenin uygulanmasinda, Sanayi ve Ticaret Bakanliginca ilan edilen degere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nin veya SATICI'nin yerlesim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

   

  MADDE 8- FERAGAT, TALİMAT VE UYARILAR (BU MADDE MULTİKOPTER ÜRÜN ALIMLARINDA GEÇERLİDİR.)

   

  Lütfen bu ürünü kullanmadan önce feragatnameyi okuyunuz. Bu ürün 18 yaş altı kullanımlar için uygun değildir. Bu  ürünü kullanarak, bu feragatnameyi kabul ettiğinizi ve tamamını okuduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu ürünü kullanırken  yönetim ve içeriğin sizin kontrolünüzde olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek sonuçların sorumluluğunu kabul  edersiniz. Bu ürünü kullanırken kullanım amaçlarının ve şeklinin, yerel yasalar, uygulamalar, tüzükler ve  yönetmeliklerce uygun ve onaylı olduğunu kabul edersiniz.

   

  1. Bu feragatnamenin herhangi bir parçası haber vermeksizin değiştirilebilir. 
   2. DJI son yorum hakkını saklı tutar.
   3. Bu feragatname birçok farklı dilde bulunabilir, versiyonlar arası farklılıklar durumunda, İngilizce versiyonu  üstün tutulacaktır.
   4. İnsansız Hava Araçları Talimatnamesini okuduğunuzu ve onayladığınızı kabul edersiniz.
   (Talimatname : https://iha.shgm.gov.tr/public/document/SHT-IHA_REV1.pdf )

   

  8.1 UYARI VE TALİMATLAR

   

  8.1.1 TALİMATLAR

   

  Bu ürünü kullanmadan önce Ulusal ve Uluslararası yasaları okuyunuz, kesinlikle bu yasalarla uyuşmayan yada çelişen  durumlarda kullanmayınız. Bu ürünü kullanırken, karar ve yürütmenin sizin kontrolünüzde olduğunu, doğrudan yada  dolaylı olarak ortaya çıkan sonuçlardan mesul olduğunuzu kabul edersiniz. Yine aynı şekilde sosyal, kişilik hakları, yerel  uygulamalar ve yasakları takip etmekle yükümlü olduğunuzu kabul edersiniz.

   

  Bu ürün uçan kameradır ve hem iç mekan hem de dış mekanda normal şart ve kullanım koşullarında kolay kullanım  sunar.

   

  1. Bu ürün en verimli şekilde DJI aksesuarlarıyla çalışır. DJI harici kullanılan ürünlerle oluşabilecek sorunlarda  DJI hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
   2. Bu sistemde yerleşik oto pilot sistemi bulunmaktadır ve DJI olabildiğince güvenli olacak şekilde tasarlamıştır.  Fakat, yazılım ayarları yapılırken pervanelerin çıkarılması gerekmektedir.
   3. Uçuşa başlarken yada yazılım ayarlarını yaparken bütün bağlantıları kontrol ettiğinizden, çevrede hayvan  yada insan bulunmadığından, çocukların yeterli uzaklıkta bulunduğundan emin olun.
   4. Hava alanları ve çevresinde uçuş sınırlandırması bulunur. Bu ürünü satın alan ve kullanan herkes ICAO  (International Civic Aviation Organization) düzenlemelerine uymakla yükümlüdür. Bu hükümlere ek olarak  yerel yürütmelikler ve uygulamalara uyulmalıdır. DJI but düzenleme ve uygulamalara uymayan kullanıcılarla  ilgili herhangi Bir sorumluluk üstlenmez.

   

  8.2.1 UYARILAR

   

  Bütün uçuşlardan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice ve adım adım uygulayınız.

   

  1- Güvenle uçunuz. Engellerden, kalabalıktan, yüksek gerilim hatlarından ve diğer elektromanyetik  kaynaklardan uzak durun.
  2- Hava aracınızın olması gerekenden fazla yüklenmemiş olduğundan emin olun.
  3- Pervanelerinizi ve motorlarınızın sıkıca yerine oturduğundan emin olun. Pervanelerin dönüş yönünün doğru  olduğundan emin olun. Ciddi yaralanmalara sebebiyet vermemek için çalışan motorlara yakın durmayın  yada dokunmayın.
  4- Kumandanızı ve alıcınızı engelleyecek sinyal bozuculardan kaçının.
  5- Bataryalarınızı kontrol edin. Kumanda ve Hava aracı bataryalarınızın dolu olduğundan emin olun.
  6- İlk olarak kumandanızı daha sonra ise hava aracınızı çalıştırın. İniş sonrası ilk olarak hava aracınızı daha sonra  ise kumandanızı kapatın.
  7- Bütün parçaların iyi durumda olduğundan emin olun, hasarlı yada vakti dolmuş ürünlerle uçuşa başlamayın.
  8- Radyo yada manyetik karışım olan alanlarda uçmayın. Bu alanların başlıcaları; yüksek gerilim hatları, büyük  ebatlı güç aktarım istasyonları, yayın kuleleri, baz istasyonları, vb. alanlarda uçuş yapmak cihazınızın  aktarım kalitesini düşürecektir, bu nedenle kumanda yada görüntü sinyallerinde bozukluklar ve kesintiler  yaşanabilir, uçuş yönü yada cihazın konumlanmasında tutarsızlıklara yol açabilir.
  9- Zorlu hava koşullarında uçmayın, yağmur, kar, fırtına vb.

   

  8.3 LİTYUM POLİMER (LİPO) BATARYA KULLANIMI

   

  Lipo Akıllı bataryalar tehlikeli ve hasar verici olabilirler, saklanırken, şarj esnasında ve kullanımda özel ilgi  gerektirirler.

   

  8.3.1 LİPO BATARYA KULLANIRKEN HERZAMAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI TAKİP EDELİM.
  1. DJI akıllı bataryalar sadece uygun DJI şarj cihazları ile şarj edilmelidir.
  2. DJI akıllı batarya dolduğunda şarj olmayı durduracaktır. Fakat şarj sürecini takip ederek batarya tam 
  3. Lipo bataryaları yanabilir materyallerin yanında yada tutuşabilir yüzeylerde şarj etmeyin, örneğin halı 
  4. Asla, hasar görmüş, şişmiş, ezilmiş bataryaları şarj etmeyin.
  5. Şarj cihazınızı düzenli olarak kontrol edin, kablo hasarı, bağlantı uçları ve diğer parçaların doğru 
  6. Şarj cihazınızı kullanımda olmadığında fişten ayırın.
  7. Şarj cihazınızı yanabilir solvent yada çözücülerle temizlemeyin.
  8. Dolduğunda şarjdan alın. Asla hasarlı şarj cihazı kullanmayın.

  8.3.2 KULLANIM VE DEPOLAMA
  1. Çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacakları yerlerde saklayınız.
  2. Asla hücre başına 3V’un altına düşecek şekilde deşarj etmeyin.
  3. Asla lipo bataryanızı ısıtmayın.
  4. Dış yüzeyi hasar görmüş, yırtılmış yada açık bataryaları kullanmayın.
  5. Bataryaları düşürmeyin yada vurmayın.
  6. Asla şişmiş, ezik yada hasarlı batarya kullanmayın.
  7. Bataryalarınızı yüksek ısıdan koruyun, sıcak günlerde araba içinde bırakmayın.
  8. Bataryalarınızı hiçbir şekilde sıvı maddelere maruz bırakmayın, yağmur yada yoğun nem gibi.
  9. Bataryalarınızı mikrodalga fırınlardan ve yüksek basınçlı kaplardan uzak tutun.
  10. Bataryalarınızı kesmeyin, delmeyin, asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
  11. Güçlü elektrostatik ve elektromanyetik yüzeyler yada çevresinde bataryanızı bulundurmayınız ve  Ağır objeleri bataryalarınızın üzerinde bulundurmayın.
  12. Bataryalarınızı uzun süre kullanılmayacağı durumlarda cihaz üzerinde bırakmayın, ayrıca saklayın. kullanmayınız, bu gibi alanlarda bulundurmak ve kullanmak bataryanıza zarar verecektir.

   

  8.4 BATARYALARIN ATILMASI

   

  Bataryaların doğrudan çöpe atılması çevreye önemli zararlar vermektedir. Bataryaları Belediyelerin sağladığı batarya atıkları için toplama alanlarına bırakabilirsiniz. Bilgi için bağlı bulunduğunuz belediye ile görüşebilirsiniz.LİPO BATARYALARI YAKARAK İMHA ETMEYİNİZ. Hasarlı LİPO bataryalar, bu işlem için hazırlanmış kaplarla atılmalıdırlar. Başkalarına da zarar vermemek için sokak çöpleri halka açık çöpler ve ev çöpleri için bulunan belediye bidonlarına bırakmayınız.

   

  MADDE 9- SORUMLULUK LİMİTLERİ

   

  Drone Sepeti hiçbir şekilde aşağıda listelenen şartlarda oluşabilecek hasarlar, yaralanmalar, yasal sorunlarla ilgili doğrudan yada dolaylı olarak sorumlu tutulamaz;

  1. Hasar, yaralanma ve yasal sonuçlar ortaya çıktığında kullanıcının, alkol, uyuşturucu madde, anestetik madde etkisi altında olması, baş dönmesi yorgunluk belirtileri, uykusuzluk ve benzeri fiziksel ve ruhsal belirtileri taşıyor olması durumunda.
  2. Hasar, yaralanma ve yasal sonuçlar ortaya çıktığında kullanıcının, sübjektif, bilinçli ve planlı bir eylem uygulaması durumunda.
  3. Kullanıcının Yaralanmalardan kaynaklı mental engellere sahip olması durumunda.
  4. Hasar, yaralanma ve yasal sonuçlar ortaya çıktığında kullanıcının, uçuşa kapalı alanlarda uçuş yaptığı durumlar.
  5. Arızanın DJI dışı ürünlerden kaynaklı olduğu durumlarda. Sahte DJI ürünlerinde.
  6. Hasar, yaralanma ve yasal sonuçlar ortaya çıktığında kullanıcının, hatalı kararından yada yanlış kullanımından kaynaklandığı durumlarda.
  7. Hasar, yaralanma ve yasal sonuçların cihazın ömrümü doldurmuş olması yada yıpranmış olmasından kaynaklanan durumlarda.
  8. Hasar, yaralanma ve yasal sonuçların cihaz batarya uyarını verdikten sonra gerçekleştiği durumlarda.
  9. Hasar, yaralanma ve yasal sonuçların normal olmayan şartlarda yapılan uçuşlarda gerçekleştiği durumlarda. (cihazın içinde su, yağ, kum bulunması, tamamlanmamış kuruluma sahip olması, ana parçaların düzgün çalışmadığı durumlar yada eksik aparatlarla uçuşlar )
  10. Hasar, yaralanma ve yasal sonuçların manyetik bozucu, karıştırıcı yada engelleyicilerin bulunduğu alanlarda kullanılması. (Yüksek Gerilim hatları, Baz istasyonları, Yayın kuleleri vb.)
  11. Hasar, yaralanma ve yasal sonuçların kötü hava koşullarında uçuşlardan kaynaklanması durumunda.  (Yağmur, kar, aşırı rüzgâr, fırtına vb.)
  12. Hasar, yaralanma ve yasal sonuçların cihaz tarafından kaydedilen görüntüler yada veriler sebebiyle kaynaklandığı durumlarda. (Audio, video vb.)
  13. Hasar, yaralanma ve yasal sonuçların Bataryanın yada şarj cihazının yanlış kullanımından kaynaklanan durumlarda.
  14. Bağlı hasarların, yaralanma ve yasal sonuçların aksesuar yada ekipmandan kaynaklandığı durumlarda, hafıza  kartı bozulmaları, görüntü yada video kaydının yapılmamış olması, yada kaydın okunamaması vb.
  15. Yerel yasa ve kurallara uymayan kullanıcılar.
  16. Kullanıcıların yerel yasalara uymadığı durumlarda oluşabilecek yasal sorumluluklar, kişisel mal ve mülke verilen zararlar, çevreye verilen zararlarda.
  17. Hasar, yaralanma ve yasal sonuçların kullanıcıların, riskli, yeterli eğitime sahip olmadan gerçekleştirdiği kullanımlarda.
  18. Yasalar, yürütmelikler, kanunlar diğer uygulamaların yasakladığı alanlarda yapılan kullanımlarda.
  19. DJI sorumluluk belgesinde belirtilmemiş diğer durumlarda.

   

  MADDE 10- YÜRÜRLÜK

   

  10 (on) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

   

  1.1- SATICI:

  Ünvanı : Tronik Havacılık Savunma Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık Yazılım Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ .
  Eticaret site adresi: www.dronesepeti.com.tr

  Telefon : 0 222 335 05 80 /1671 

   

  1.2- ALICI:

   

  Müşteri olarak http://www.dronesepeti.com.tr alışveriş sitesine üye olan kişi.

  Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. 

   

   Alıcı, Üyelik tarihi itibariyle, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, sözleşme hükümleriyle üyeliği süresince bağlı kalacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 • Kullanım Sözleşmesi

  Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi

   

  1. Taraflar

   

  İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi"), Tronik Havacılık Savunma Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık Yazılım Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ . ile Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Websitesi'ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

  Kullanıcı, "Websitesi"ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

  2. Tanımlar

   

  • Alıcı: "Websitesi"nde sunulan Hizmet'leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.
  • Drone Sepeti: Tronik Havacılık Savunma Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık Yazılım Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ .
  • Drone Sepeti Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, "Drone Sepeti" tarafından, "Websitesi" içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
  • Kullanıcı/Üye: "Websitesi"ne giriş yapan ve/veya üye olan ve "Websitesi"nde sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Satıcı ve Alıcılar "Websitesi"ne Kullanıcı olarak üye olurlar.
  • Satıcı: "Websitesi"nde sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa sunan tüzel kuruluştur.
  • Ürün: "Websitesi"nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.
  • Websitesi: www.dronesepeti.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Websitesi’ni ifade eder.

  3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

   

  • 3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, "Websitesi"nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
  • 3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile "Websitesi" içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak " Drone Sepeti " tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
  • 3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, "Websitesi" içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak " Drone Sepeti" tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

  4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

   

  • 4.1 Üyelik, "Websitesi"nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "Websitesi"ne üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve " Drone Sepeti" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
  • 4.2 "Websitesi"ne üye olabilmek için, reşit olmak ve " Drone Sepeti" tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, “Drone Sepeti" tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin "Websitesi" kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, "Websitesi" üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

  5. Hak ve Yükümlülükler

   

  5.1 Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

   

  1. Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, "Websitesi"nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve "Websitesi"ndeki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, "Websitesi"nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, " Drone Sepeti "in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple "Drone Sepeti"den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Kullanıcı'ların " Drone Sepeti " tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden " Drone Sepeti"nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
  4. Kullanıcı'lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. " Drone Sepeti ", Kullanıcı'lar tarafından " Drone Sepeti "ye iletilen veya "Websitesi" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
  5. Kullanıcı, " Drone Sepeti "nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
  6. " Drone Sepeti "nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve "Websitesi"ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Websitesi" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, "Websitesi" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, " Drone Sepeti " ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, "Websitesi" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Drone Sepeti " ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. " Drone Sepeti ", Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak “Websitesi” üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  7. Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından "Websitesi"de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı " Drone Sepeti "nin, " Drone Sepeti " çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajlarin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.

   

  5.2 Drone Sepeti’nin Hak ve Yükümlülükleri

   

  1. “Drone Sepeti ", "Websitesi"nde sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “Drone Sepeti ", bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. “Drone Sepeti "nin Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. " Drone Sepeti " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.
  2. " Drone Sepeti ", "Websitesi" üzerinden, " Drone Sepeti "nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka websitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle " Drone Sepeti " tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Websitesi" üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında “-"Drone Sepeti "nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  3. " Drone Sepeti, "Websitesi"nde sağlanan Hizmet'ler (blog, forum vb.) ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
  4. " Drone Sepeti ", Kullanıcılar arasında "Websitesi" üzerinden gerçekleşen ve "Websitesi"nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya "Websitesi"nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve “Drone Sepeti " tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
  5. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, " Drone Sepeti " ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
  6. Kullanıcı, "Kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, " Drone Sepeti " Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

   

  6. Gizlilik Hükümleri

   

  " Drone Sepeti ", Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu "Websitesi"nde yer alan Gizlilik Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. " Drone Sepeti ", Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Hükümleri’nin aksine kullanmayacaktır.

   

  7. Fikri Mülkiyet Hakları

   

  1. Kullanıcı'lar, "Websitesi" üzerinden sunulan " Drone Sepeti " Hizmet'lerini, " Drone Sepeti " bilgilerini ve " Drone Sepeti "nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının " Drone Sepeti "nin Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı " Drone Sepeti "den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
  2. " Drone Sepeti "nin, " Drone Sepeti " Hizmet'leri, " Drone Sepeti " bilgileri, " Drone Sepeti " telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, " Drone Sepeti ticari görünümü veya "Websitesi" vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
  3. Kullanıcılar, "Websitesi" üzerinde yer alan ve " Drone Sepeti "ye ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

   

  8. Sözleşme Değişiklikleri

   

  " Drone Sepeti ", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, "Websitesi"nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

   

  9. Mücbir Sebepler

   

  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " Drone Sepeti " işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından " Drone Sepeti "den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla " Drone Sepeti "nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

   

  10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

   

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Eskişehir MERKEZ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

   

  11. Sözleşmenin Sona Ermesi

   

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı "Websitesi"ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. " Drone Sepeti ", Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, "Websitesi" içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, " Drone Sepeti "nin uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

  1. Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, "Websitesi"nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
  2. Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
  3. Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması. "Websitesi"ne giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.

   

  Alıcı, Üyelik tarihi itibariyle, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, sözleşme hükümleriyle üyeliği süresince bağlı kalacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.